MENU

Người không có người hoàn thiện, việc chẳng có việc hoàn mỹ, tâm tốt thì mệnh tốt

Sinh mệnh có dài có ngắn, nhưng mỗi người chỉ có một. Cuộc sống hoặc buồn hoặc vui, nhưng mỗi người đều cần tiếp tục. Kiếp người khi thăng khi trầm, nhưng mỗi người đều đang tiến bước. Người không có người hoàn thiện, việc chẳng có việc hoàn mỹ, tâm tốt thì mệnh ắt […]