• - File ảnh phải ở định dạng .jpg/jpeg, .png, dung lượng tối đa cho mỗi ảnh là: 3mb
  •