MENU

Hết thảy phúc họa của một người đều không phải ngẫu nhiên

Trong cuộc sống ngày nay, rất nhiều người coi phúc họa mà mình gặp phải là ngẫu nhiên mà không biết rằng vạn sự...