MENU

Đừng mải xem điện thoại trước mặt trẻ! Câu chuyện nhỏ cho bạn biết trẻ tổn thương đến mức nào…

Đôi khi chính cha mẹ lại là người làm tổn thương con từ chính hành động và thái độ vô tâm của mình. Vậy nên hãy...